Ἡ ἐν Παρισίοις ἑταιρεία Ζεωρζῆ διὰ τοῦ ἐν Πάτραις ἀντιπροσώπου της, διεβίβασε προτάσεις πρὸς τὸν Δήμαρχον Λετρίνων περὶ φωτισμοῦ τῆς πόλεως Πύργου δι’ ἀεριόφωτος […] α

Ἡ ἐν Παρισίοις ἑταιρεία Ζεωρζῆ διὰ τοῦ ἐν Πάτραις ἀντιπροσώπου της, διεβίβασε προτάσεις πρὸς τὸν Δήμαρχον Λετρίνων περὶ φωτισμοῦ τῆς πόλεως Πύργου δι’ ἀεριόφωτος […] Ἐξελέγη ἐπιτροπὴ ὑπὸ τοῦ κ. Δημάρχου Λετρίνων ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. κ. Γεωργ. Παπασχινᾶ, δικηγόρου, Θ. Χρονοπούλου ἰατροῦ, Ἀγ. Παπαδοπούλου, τραπεζίτου, Βασιλ. Κορκολοπούλου, φαρμακοποιοῦ και Πρεβεδούρου, ἰατρού, προσώπων ἅτινα  παρέχουσι λίαν ἀρκετήν ἐγγύησιν πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν συμφερόντων τοῦ Δήμου Λετρίνων καὶ τὰ ὁποῖα θέλουσι ὑποβάλῃ εἰς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον Πύργου τοῦ Δήμου Λετρίνων τὸ πόρισμα τῆς μελέτης των.

Ἐφημερίδα Νεολόγος Πατρών, φ.1272, 18/2/1898

ΣΧΕΤΙΚΑ