Υπό πλήρους επιτυχίας εστέφθη η χθες δοθείσα συναυλία υπέρ της «Φιλοκαλλιτεχνικής ενώσεως».Η ευρεία αίθουσα της «Αναπλάσεως» μετά περισσής φιλοκαλίας διασκευασμένη, συνεκέντρωσεν ο,τι ωραίον και αβρόν ,ό,τι εκλεκτόν

Υπό πλήρους επιτυχίας εστέφθη η  χθες δοθείσα συναυλία υπέρ της «Φιλοκαλλιτεχνικής ενώσεως». Η ευρεία αίθουσα της «Αναπλάσεως» μετά περισσής φιλοκαλίας διασκευασμένη, συνεκέντρωσεν ο,τι ωραίον και αβρόν, ό,τι εκλεκτόν φιλόμουσον έχει η πόλις μας. Εις την συναυλίαν έλαβον μέρος, πάνυ ευγενώς προσφερθείσαι, πλην των μελών της Ενώσεως και η δεσποινίς Ψημένου παίξασα ωραία Μέντελσον και Ντιράν δια κλειδοκυμβάλου, η αβρά και επίχαρις δεσποινίς Αθηνά Τραπεζουντίου, κόρη προσφιλής και λατρευτή του παρ’ ημίν διακεκριμένου και αδαμαντίνου τον χαρακτήρα Εισαγγελέως κ. Τραπεζουντίου, κατακλύσασα τα ώτα  των παρισταμένων δια της φυσικωτάτης και τελείας αποδόσεως και χρωματισμού μουσικής του Ντονιζέττι, του Γκουνώ και του Λεονκαβάλλο, καταχειροκροτηθείσα υπό  του γοητευθέντος εκλεκτού ακροατηρίου και η δεσποινίς Θεοδωρίδου συνοδεύσασα δια κιθάρας τον αδελφόν αυτής κ. Π. Θεοδωρίδην, παίξαντα θαυμασίως επί μαντολίνου δυσκολώτατα τεμάχια.

Η ορχήστρα αποτελουμένη εκ των αξιολόγων νέων κ. κ. Κ. Βατοπούλου, Ιω. Γιαννοπούλου, Δ. Ζήση, Ολ. Κωνσταντινίδου, Γ. Κρεστενίτου, Γεωργ. Τσέγκου, Γ. Γεωργακοπούλου, Κ. Ανδρουλιδάκη και Δ. Αναγνωστοπούλου έπαιξαν ωραιότατα τεμάχια, στέψαντα στο τέλος της ωραίας και επιτυχούς εσπερίδος.

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών φ. 3506/22.5.1904

ΣΧΕΤΙΚΑ