Αφιχθείς παρέμεινεν εν τη πόλει μας επί μιαν εσπέραν ο εν Αμαλιάδι διδάκτωρ της φιλολογίας κ Κωνσταντίνος Βάρναλης

Αφιχθείς παρέμεινεν εν τη πόλει μας επί μιαν εσπέραν ο εν Αμαλιάδι διδάκτωρ της φιλολογίας κ Κωνσταντίνος Βάρναλης, επιστήμων επιζήλου μορφώσεως, γνωστός εις τον φιλολογικόν κόσμον, του οποίου πολλά ποιήματα έχουσι κοσμήσει περιοδικά και εφημερίδας, συλλογή δε ποιημάτων του επίτομος έχει εκδοθή.

εφ. «Πατρίς», φ. 2233/29.5.1910

 

ΣΧΕΤΙΚΑ