Ο κ. Δήμαρχος δι’ εγγράφου του συνεκάλεσε δια σήμερον το απόγευμα τον Ιατρικόν Σύλλογον της πόλεώς μας και τον Διοικητήν της Χωροφυλακής κ .Σκορδίλην εις σύσκεψιν.

Ο κ. Δήμαρχος δι’ εγγράφου του συνεκάλεσε δια σήμερον το απόγευμα τον Ιατρικόν Σύλλογον της πόλεώς μας και τον Διοικητήν της Χωροφυλακής κ. Σκορδίλην εις σύσκεψιν. Κατά την σύσκεψιν ταύτην θα συζητηθώσι τα προληπτικά μέτρα, άτινα δέον να ληφθώσιν εναντίον της επαπειλούσης την πόλιν μας πανώλους.

«Ο Κήρυξ» φ.242/5.7.1924

ΣΧΕΤΙΚΑ