Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1924. Δια την πανώλην

Ο κ. Δήμαρχος δι’ εγγράφου του συνεκάλεσε δια σήμερον το απόγευμα τον Ιατρικόν Σύλλογον της πόλεώς μας και τον Διοικητήν της Χωροφυλακής κ. Σκορδίλην εις σύσκεψιν. Κατά την σύσκεψιν ταύτην θα συζητηθώσι τα προληπτικά μέτρα, άτινα δέον να ληφθώσιν εναντίον της επαπειλούσης την πόλιν μας πανώλους.

«Ο Κήρυξ» φ.242/5.7.1924