Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1895. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν κουκούτσι μυαλό

Πύργος 16/4/1895

Πάντες επίστευον ότι αι εκλογικαί διαδηλώσεις θα εγίνοντο εν μεγίστη ηρεμία. Αι ελπίδες διεψεύσθησαν καθότι περί την 1.30 το μεσονύκτιον, παμπληθύς διαδήλωσις του Αυγερινού και Κρεστενίτου, διερχομένη δια της αγοράς διετάχθη υπό της περιπόλου να διαλυθή. Είς της  περιπόλου δια του υποκοπάνου του όπλου του εκτύπησε ένα των διαδηλωτών. Και η πλατεία των καφενείων μετεβλήθη αμέσως εις πεδίον Άρεως με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν του λοχίου του ιππικού Κοζάκον, τον φόνον του ίππου του, τον τραυματισμόν δύο ετέρων ίππων, τον ακίνδυνον τραυματισμόν  δύο αστυφυλάκων. Την 9.30 πρωϊνήν ομάς διαδηλωτών Αυγερινού-Κρεστενίτου (εληά τον εκλογικόν σήμα τους), συνεπλάκη με την ομάδα Δεληγιαννικών (κορδόνι το εκλογικόν σήμα τους), έξω περίστροφα και μάχαιραι, αλλ’ άνευ απευκταίου…Ένα μπουμ να έπεφτε, θα είχομεν αρκετά θύματα.Την 2 μ.μ. εν τω Ε’ εκλογικώ τμήματι, δύο εκ των χωρίου Κατσαρού συνεπλάκησαν χάριν των εκλογών. Μάχαιραι και περίστροφα εξήστραψαν άνευ απευκταίου.Υπέστησαν όμως αρκετούς μώλωπας εκ γρόνθων και ράβδων.

"Πελοπόννησος",  φ.1072/17.4.1895

(Σημ. Πρόκειται δια τις εκλογές βουλευτών της 16.4.1895)