Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1910. Κοινωνική κίνησις

Αφιχθείς παρέμεινεν εν τη πόλει μας επί μιαν εσπέραν ο εν Αμαλιάδι διδάκτωρ της φιλολογίας κ Κωνσταντίνος Βάρναλης, επιστήμων επιζήλου μορφώσεως, γνωστός εις τον φιλολογικόν κόσμον, του οποίου πολλά ποιήματα έχουσι κοσμήσει περιοδικά και εφημερίδας, συλλογή δε ποιημάτων του επίτομος έχει εκδοθή.

εφ. «Πατρίς», φ. 2233/29.5.1910