Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1941. Το ιππικόν και η νεροκολοκύθα

Οι Ηλείοι πολεμισταί θα γνωρίζουν, εκ παραδόσεως το μέσον δια του οποίου τρέπεται εις φυγήν το ιππικόν είτε εν ειρήνη, είτε εν ώρα μάχης. Το μέσον τούτο είναι η νεροκολοκύθα. Όταν ανοίγουν επί των αντιθέτων πλευρών της νεροκολοκύθας δύο οπάς και σύρουν δι’ αυτών εν μικρόν σχοινίον (σπάγγον) προκαλείται δαιμονιώδης κρότος, επί τω ακούσματι του οποίου οι ίπποι τρέπονται εις άτακτον φυγήν, ωσεί καταδιωκόμενοι υπό λύκων.

Την μέθοδον αυτήν εφήρμοσαν οι Ηλείοι σταφιδοπαραγωγοί κατά την σταφιδικήν εξέγερσιν του 1903 κατά του επελάσαντος ιππικού, το οποίον τρομοκρατηθέν από τας νεροκολοκύθας, διέλυσαν εν μια στιγμή.

«Πατρίς» φ.17097/12.1.1941