1916. Συναγερμός Ηλείων

Χθες συνεκεντρώθησαν εις την πόλιν μας οι κάτοικοι όλης σχεδόν της Ηλείας και εις την πλατείαν «Χαλικιάτικα», όπου ηγόρευσαν διάφοροι ρήτορες, διετύπωσαν …