Όλοι οι Πύργιοι, όλοι οι Ηλείοι. Παύσατε να στέλλετε εις Αθήνας δια Καπέλλα

Όλοι οι Πύργιοι, όλοι οι Ηλείοι. Παύσατε να στέλλετε εις Αθήνας δια Καπέλλα, αφού απεκτήσατε τέλειον εργοστάσιον ΠΙΛΩΝ, εφάμιλλον προς τα καλλίτερα των Αθηνών. Μία επίσκεψις αξίζει εις το αξιόλογον εργοστάσιον του κ. Κώστα Σταυροπούλου. Το εργοστάσιον μετεφέρθη παραπλεύρως του φαρμακείου Δημ. Καστόρχη. Προσέξατε μην απατηθήτε εκ της θέσεως του καταστήματος.

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών, φ.1107/1.9.1897

ΣΧΕΤΙΚΑ