Εις το εργοστάσιον των κ. κ. Κοντοπούλου και Σωτηροπούλου υπάρχουσιν αρκετά πίτυρα εκ κριθής, τα οποία έχουσιν επιταχθή.

Εις το εργοστάσιον των κ. κ. Κοντοπούλου και Σωτηροπούλου υπάρχουσιν αρκετά πίτυρα εκ κριθής, τα οποία έχουσιν επιταχθή. Οι ατυχείς χωρικοί, στερούμενοι των πάντων, ζητούσιν έστω και από τα πίτυρα ταύτα προς τροφήν, λαμβάνουσιν δε αρνητικήν ως επί το πλείστον απάντησιν. Η Επιτροπή (επισιτισμού) δεν φρονεί ότι το εκλεκτόν αυτό έδεσμα δεν πρέπει πλέον να μένη αδιάθετον;

Εφημερίδα «Πατρίς» Πύργου φ. 5959/11.3.1917

ΣΧΕΤΙΚΑ