Η επιφανής καλλιτέχνης του Ελληνικού Θεάτρου κυρία Κυβέλη Αδριανού, αφιχθείσα παραμένει εις Αρχαίαν Ολυμπίαν.

Η επιφανής καλλιτέχνης του Ελληνικού Θεάτρου κυρία Κυβέλη Αδριανού, αφιχθείσα παραμένει εις Αρχαίαν Ολυμπίαν.

«Πατρίς» φ.6885/20.6.1923

ΣΧΕΤΙΚΑ