Ελάβομεν σήμερον την κάτωθι επιστολήν:
Μαδαγασκάρη 19 Δεκεμβρίου
Αγαπητέ αδελφέ, αναγκάζομαι να σου γράψω, αν και αυτά που θα γράψω «είναι απ’ τα άγραφα».

Ελάβομεν σήμερον την κάτωθι επιστολήν:

Μαδαγασκάρη 19 Δεκεμβρίου

Αγαπητέ αδελφέ, αναγκάζομαι να σου γράψω, αν και αυτά που θα γράψω «είναι απ’ τα άγραφα».

Λουκιανέ μου, τρομερά πράγματα μανθάνομεν ότι συμβαίνουν αυτού πέρα. Χθές διεδίδετο ότι ανηγέρθη δημόσιον μέγαρον του μηχανικού και ότι εδόθη μέγας δημόσιος χορός κατά τον οποίον τα φώτα δεν έσβυσαν. Πως συνέβη τούτο δεν γνωρίζομεν. Υποψιαζόμεθα όμως ότι σχετίζεται με την άφιξιν του Μοργκεντάου και την αρθογραφίαν του τύπου, ο οποίος ε π έ χ υ σ ε   φ ω ς επί του σκοτεινού ορίζοντος των ελληνικών πραγμάτων .Αφ’ ετέρου οι ενταύθα κ ύ κ λ ο ι  πληροφορούνται ότι η …περιφέρειά σας εγέμισε …από κρέας. Προς θεού, αδελφέ μου, αποφεύγετε την μεγάλην κρεατοφαγίαν, η οποία είνε καταστρεπτική. Αν καμμιά φορά αγοράσετε κρέας να το παίρνετε κρυφά, ίνα μη δίδετε κακό παράδειγμα εις τους λοιπούς συμπολίτας. Να μην τρώγετε ιδίως αρνί και να συστήσετε εις τους κρεοπώλας να σφάζουν μόνον α ί γ α ς, όπως ακριβώς συμβαίνει εις το …. Α ί γ ε ι ο ν και αλλαχού.

Λουκιανέ μου, δεν φαντάζεσαι πόσον επεθύμησα τον Πύργον, τις ε π α ρ χ ε ι ω τ ι κ ε ς απολαύσεις του Επαρχείου , τ ο   ρ ό δ ι ν ο κόσμο του «Ρόδου» και το κουτσομπολιό και ν τ ό ρ ο του «Ντορέ».Απορώ, μα την αλήθεια, πως υπάρχουν άνθρωποι  ζώντες εκτός Ηλείας. Περιμένατε ολίγον ακόμη και όλος ο κόσμος θα συρρεύση αυτόθι.Επι του παρόντος μόνον λάβετε μέτρα προς διατήρησιν των …υπονόμων και της Ηλεκτρικής Εταιρείας. Θα ήτο κρίμα εάν ο τόπος έχανε ό,τι εξαιρετικό έχει να επιδείξη.

Όσον αφορά την ενταύθα μόδα που μου έγραφες είναι η εξής; Καπέλλο ημισφαιροειδές, το οποίον κατά κ α θ ή κ ο ν φορούνε όλοι. Σάκκον ολοστρόγγυλον και πανταλόνια. Α, λησμόνησα…Δεν φορούνε πανταλόνια. Παπούτσια τετράγωνα, σαν μπακλαβά και κομβολόγιον από ξηρά μαρόνια. Σύνολον μαγευτικόν.

                                                              Λάκης Κουνουπιδόπουλος

                                                              Δια την αντιγραφήν

                                                              Λουκιανός

                                                              (Μένης Δημακόπουλος)

«Ο Κήρυξ» φ.69/28.12.1923

ΣΧΕΤΙΚΑ