Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαΐου 2017

                                                                                                                           Πύργος  6/6/2017

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 120

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                             ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                                                             ΜΗΝΑΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΜΑΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ

 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0112

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας

13.804,00

13.804,00

0

 

3299

 

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών  που δεν κατονομάζονται ειδικά

100,00

100,00

0

3511

Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες

200,00

200,00

0

8451

 

Τόκοι παρελθόντος έτους

0

0

149,40

 

Σύνολο

 

14.104,00

14.104,00

149,40

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400005  (π.κ. 1997ΣΕ04400000)

9499α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)

 

0

 

0

 

0

2014ΣΕ54400012 (Π.Κ.1998ΣΕ04400001)

9499 β

 

«Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κλπ καθώς & νέες κατασκευές κτιρίων  Δημοσίων Βιβλιοθηκών (π.κ.1998ΣΕ04400001)»

 

17.000,00

17.000,00

0

2014ΣΕ54400013

9499γ

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

14.000,00

14.000,00

0

 

 

Σύνολο

31.000,00

31.000,00

0

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟ/ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

0412

Αμοιβές  τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

100,00

40,00

40,00

0831

Ταχυδρομικά τέλη

200,00

166,50

166,50

0832

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εξωτερικού

800,00

231,50

231,50

0841

Ύδρευση και άρδευση

300,00

112,37

112,37

0842

Φωτισμός και κίνηση

5.000,00

1632,00

1632,00

0859

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

500,00

0

0

0869

Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων κ.α.

300,00

0

0

0879

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

500,00

0

0

0891

Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις

200,00

0

0

0899

 

Λοιπές δαπάνες

100,00

0

0

1259

Προμήθεια βιβλίων ,περιοδικών ,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

800,00

0

0

1261

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

400,00

0

0

1292

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

200,00

0

0

1352

Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες

200,00

0

0

1381

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

500,00

0

0

1419

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ναών, μουσείων ,μνημείων κ.λ.π.

500,00

0

0

1429

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

330,00

0

0

1438

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών

300,00

0

0

1439

Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

500,00

0

0

1731

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

500,00

0

0

1899

Διάφορες προμήθειες

600,000

0

0

 

Σύνολο

12830,0

2182,37

2182,37

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400005  (π.κ. 1997ΣΕ04400000)

9499 α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)

 

0

 

0

 

0

2014ΣΕ54400012 (Π.Κ.1998ΣΕ04400001)

9499 β

 

«Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κλπ καθώς & νέες κατασκευές κτιρίων  Δημοσίων Βιβλιοθηκών (π.κ.1998ΣΕ04400001)»

 

    15.800,00

0

0

2014ΣΕ54400013

9499 γ

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

13.030,00

0

      0

 

 

Σύνολο

28.830,00

0

0

Η Δ/ντρια

Φανή Καραχάλιου

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ