Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1944. Στρατιωτική Διοίκησις Πύργου

Γερμανοί στρταιώτες 1941

Διατάσσεται όπως αμέσως εγκατασταθούν σκοποί εις το σιδηροδρομικόν τμήμα και την οδόν Πύργου-Πατρών υπό των κατοίκων των παρακειμένων κοινοτήτων και ανα 500 μέτρα, οίτινες θα έχωσιν την εντολήν να εμποδίζωσι  πράξεις σαμποτάζ εις την άνω σιδηροδρομικήν γραμμήν και οδόν και να δίδουν εις τους γειτονικούς σκοπούς το σύνθημα δια της φωνής (τη νύκτα δια φωτεινών σημείων ή ανημμένων αχύρων.)

Εις αυτήν την διαταγήν υπόχρεοι είναι όλοι οι άρρενες κάτοικοι των γειτονικών κοινοτήτων.

Αι δια των σαμποτάζ γενόμενοι ζημίαι επιδιορθώνονται υπό των κοινοτήτων της περιφερείας εις τα οποίας γίνεται το σαμποτάζ. Δια περαιτέρω πράξεις σαμποτάζ είναι υπεύθυνοι οι κατά τόπους σκοποί. Οι σκοποί τιμωρούνται με την ζωήν των, την οικογένειάν των και την περιουσίαν των.

Η εκτέλεσις αυτής της διαταγής δέον να αγγελθή συντομώτατα εις την περιφερειακήν διοίκησιν του Νομού.

Σλάϊφ υπολοχαγός

 εφ. «Πατρίς», φ.18050/9.1.1944