ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

                                                                                                                                                   

Πύργος 4/9/1025

                                                                                                                                                                                                                                        Αρ .Πρωτ. 159

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                            

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ                                                                             

ΜΗΝΑΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ

 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0112

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας

7515

7515

0

 

3299

 

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών  που δεν κατονομάζονται ειδικά

100

100

0

3511

Τοκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες

200

200

65,51

5211

Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ

500

500

0

5291

Έσοδα υπέρ Δημοσίου

500

500

0

5292

Εσοδα υπερ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών

20

20

0

8451

 

Τόκοι παρελθόντος έτους

0

0

0,83

 

 

8835

8835

66,34

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400005  (π.κ. 1997ΣΕ04400000)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)

 

6000

 

6000

 

3000

2014ΣΕ54400012 (Π.Κ.1998ΣΕ04400001)

 

«Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κλπ καθώς & νέες κατασκευές κτιρίων  Δημοσίων Βιβλιοθηκών (π.κ.1998ΣΕ04400001)»

 

10000

10000

0

2014ΣΕ54400013

 

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

10000

10000

0

9392

Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

3000

3000

0

 

 

Σύνολο

29000

29000

3000

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟ/ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

0831

Ταχυδρομικά τέλη

200

136,31

136,31

0832

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εξωτερικού

800

337,36

337,36

0841

Ύδρευση και άρδευση

250

137,39

137,39

0842

Φωτισμός και κίνηση

3600

1680

1680

0891

Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις

100

0

0

0899

 

Λοιπές δαπάνες

120

0

0

1259

Προμήθεια βιβλίων ,περιοδικών ,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

100

0

0

1352

Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες

100

0

0

1381

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

200,00

104,39

104,39

1439

Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

300

0

0

1611

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

1000

0

0

1731

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

100

0

0

1899

Διαφορες προμήθειες

150

0

0

3311

Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό

500

0

0

3391

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου

500

0

0

3392

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των ΝΠΔΔ

20

0

0

 

Συνολο

8040

2395,45

2395,45

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400005  (π.κ. 1997ΣΕ04400000)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)

 

7892,94

 

0

 

0

2014ΣΕ54400012 (Π.Κ.1998ΣΕ04400001)

 

«Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κλπ καθώς & νέες κατασκευές κτιρίων  Δημοσίων Βιβλιοθηκών (π.κ.1998ΣΕ04400001)»

 

51165,25

1763,35

1763,35

2014ΣΕ54400013

 

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

12519,71

818,92

818,92

9392

Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

3000

0

0

 

 

Σύνολο

74577,90

2582,27

2582,27

Η Δ/ντρια

 

 

Φανή Καραχάλιου

ΣΧΕΤΙΚΑ