Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

                                                                                          Πύργος  3/1/2018

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 4

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                             ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ                                                                              

ΜΗΝΑΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ

 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0112

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας

18824,00

18824,00

18824,00

 

3299

 

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών  που δεν κατονομάζονται ειδικά

100,00

100,00

0

3511

Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες

200,00

200,00

116,78

8451

 

Τόκοι παρελθόντος έτους

0

0

149,40

 

Σύνολο

 

19.124,00

19.124,00

19090,18

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400013

9499γ

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

1400

1400,00

1314,40

2017SE54400013

 

 

 

Προμήθεια, υλικοτεχνικός και επιστημονικός εξοπλισμός  και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού και αρχεαιακού υλικού για την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου

30000

30000,00

17589,06

 

 

Σύνολο

31.400,00

31.400,00

18903,46

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟ/ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

0412

Αμοιβές  τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

100,00

40,00

40,00

0831

Ταχυδρομικά τέλη

200,00

166,50

166,50

0832

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εξωτερικού

900,00

788,50

788,50

0841

Ύδρευση και άρδευση

400,00

236,68

236,68

0842

Φωτισμός και κίνηση

4700,00

3260,00

3260,00

0856

 

Φιλοξενίες, δεξιώσεις

400,00

146,00

146,00

0859

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

100,00

40,00

40,00

0869

Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων κ.α.

600,00

260,00

260,00

0879

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

1350,00

1319,75

1319,75

 

 

 

0888

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών

100,00

0

0

 

 

0891

Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις

200,00

35,40

35,40

0899

 

Λοιπές δαπάνες

400,00

230,00

230,00

1259

Προμήθεια βιβλίων ,περιοδικών ,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

5120,00

221,05

221,05

1261

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

500,00

500,00

500,00

1292

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

50,00

0

0

1352

Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες

200,00

56,85

56,85

1381

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

300,00

299,41

299,41

1419

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ναών, μουσείων ,μνημείων κ.λ.π.

500,00

0

0

1429

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

430,00

342,80

342,80

1438

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών

100,00

0

0

1439

Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

500,00

470,00

470,00

1731

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

500,00

498,40

498,40

1899

Διάφορες προμήθειες

200,00

70,06

70,06

 

Σύνολο

17850,00

8981,40

8981,40

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400012

 

 

 

Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κ.λ.π καθώς και νέες κατασκευές κτιρίων δημοσίων βιβλιοθηκών (πκ.1998ΣΕ04400001)

 

 

 

55,11

 

 

0

   

 

0

2014ΣΕ54400013

9499 γ

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

 

1624,37

1523,34

1523,34

2017ΣE54400013

 

 

Προμήθεια, υλικοτεχνικός και επιστημονικός εξοπλισμός  και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού και αρχεαιακού υλικού για την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου

 

30000

17589,06

17589,06

 

 

Σύνολο

31679,48

19112,40

19112,40

Η Δ/ντρια

Φανή Καραχάλιου

 

ΣΧΕΤΙΚΑ