Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

                                                                                                                           Πύργος  2/8/2017

                                                                                                                               Αρ .Πρωτ. 187

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                             ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ                    ΜΗΝΑΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΣΟΔΑ

 

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0112

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας

13.804,00

13.804,00

11.043,20

 

3299

 

Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών  που δεν κατονομάζονται ειδικά

100,00

100,00

0

3511

Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες

200,00

200,00

116,78

8451

 

Τόκοι παρελθόντος έτους

0

0

149,40

 

Σύνολο

 

14.104,00

14.104,00

11.309,38

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400005  (π.κ. 1997ΣΕ04400000)

9499α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)

 

0

 

0

 

0

2014ΣΕ54400012 (Π.Κ.1998ΣΕ04400001)

9499 β

 

«Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κλπ καθώς & νέες κατασκευές κτιρίων  Δημοσίων Βιβλιοθηκών (π.κ.1998ΣΕ04400001)»

 

17.000,00

17.000,00

0

2014ΣΕ54400013

9499γ

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

14.000,00

14.000,00

1314,40

 

 

Σύνολο

31.000,00

31.000,00

1314,40

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟ/ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

0412

Αμοιβές  τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

100,00

40,00

40,00

0831

Ταχυδρομικά τέλη

200,00

166,50

166,50

0832

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εξωτερικού

800,00

352,00

352,00

0841

Ύδρευση και άρδευση

300,00

169,93

169,93

0842

Φωτισμός και κίνηση

5.000,00

2053,00

1811,00

0859

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

500,00

40,00

0

0869

Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων κ.α.

300,00

260,00

0

0879

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

500,00

483,90

483,90

0891

Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις

200,00

0

0

0899

 

Λοιπές δαπάνες

100,00

0

0

1259

Προμήθεια βιβλίων ,περιοδικών ,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων

800,00

53,25

0

1261

Γραφική ύλη και είδη γραφείου

400,00

360,00

280,00

1292

Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

200,00

0

0

1352

Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες

200,00

0

0

1381

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

500,00

149,87

149,87

1419

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ναών, μουσείων ,μνημείων κ.λ.π.

500,00

0

0

1429

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

330,00

210,80

210,80

1438

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών

300,00

0

0

1439

Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

500,00

200,00

200,00

1731

Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού

500,00

150,00

150,00

1899

Διάφορες προμήθειες

600,000

35,03

35,03

 

Σύνολο

12830,0

4724,28

4049,03

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΕ/KAE

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΘΕΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

2014ΣΕ54400005  (π.κ. 1997ΣΕ04400000)

9499 α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)

 

0

 

0

 

0

2014ΣΕ54400012 (Π.Κ.1998ΣΕ04400001)

9499 β

 

«Επισκευές-επεκτάσεις-αναμορφώσεις κλπ καθώς & νέες κατασκευές κτιρίων  Δημοσίων Βιβλιοθηκών (π.κ.1998ΣΕ04400001)»

 

    15.800,00

0

0

2014ΣΕ54400013

9499 γ

«Αγορά, συντήρηση επεξεργασία κλπ

(π.κ.2000ΣΕ04400000)»

13.030,00

1314,40

      1314,40

 

 

Σύνολο

28.830,00

1314,40

1314,40

Η Δ/ντρια

Φανή Καραχάλιου

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ