1904. Η συναυλία της Φιλοκαλλιτεχνικής

Υπό πλήρους επιτυχίας εστέφθη η χθες δοθείσα συναυλία υπέρ της «Φιλοκαλλιτεχνικής ενώσεως».Η ευρεία αίθουσα της «Αναπλάσεως» μετά περισσής φιλοκαλίας διασκευασμένη, συνεκέντρωσεν ο,τι ωραίον και αβρόν ,ό,τι εκλεκτόν