Πύργος 21/8/1895.-Τιμή σταφίδος δρχ.82-85 το χιλιόλιτρον.

Πύργος 21/8/1895.-Τιμή σταφίδος δρχ.82-85 το χιλιόλιτρον.

Το δια κωδωνοκρουσιών σύνθημα των επαναστησάντων χωρίων ως προς τα χρέη των γίνεται ως εξής: Οσάκις η εμφάνισις δικαστικού κλητήρος ή αποσπασμάτων απαιτεί τον γενικόν συνασπισμόν απάντων των ομόρων χωρίων, κτυπούσι τους κώδωνας της εκκλησίας δια τριών κωδωνοκρουσιών ανά διαστήματα,την Τετάρτην δε συνεχώς ως να αναγγέλλη τον θάνατον τινός. Τούτο  μιμείται το πλησίον χωρίον και τούτο το πλησιέστερον και ούτω καθεξής.

«Πελοπόννησος», φ.119/23.8.1895

ΣΧΕΤΙΚΑ